personalized jewelry,personalized name necklace

women cleats with superfly rainbow

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

adidas predator football

Slovenský športový klub retrieverov Skúšky a tituly

Skúšky a tituly

Retrievery patria aj u nás k plemenám psov, ktoré môžu získať poľovnú upotrebiteľnosť - môžu byť využívané pri ochrane a love zveri. Pojem "zver" zahŕňa vybrané druhy voľne žijúcich živočíchov, na ktoré sa vzťahuje zákon o poľovníctve a jeho vykonávacie predpisy.

Poľovne upotrebiteľným psom (PUP) je pes, ktorý absolvoval skúšku predpísanú pre dané využitie v poľovníckej praxi. Poľovná upotrebiteľnosť vychádza zo zákona o poľovníctve a má národný charakter - pes poľovne upotrebiteľný v jednej krajine, nemusí byť poľovne upotrebiteľný v inej.

Skúšobné poriadky našich PUP má na starosti Slovenská poľovnícka komora. Okrem skúšok PUP, môže pes absolvovať nepoľovné skúšky predpísané pre jeho chovné využitie (pre retrievery typické OVVR) alebo skúšky vlôh poľovných psov zastrešované Slovenským poľovníckym zväzom a zúčastňovať sa na súťažiach, ktorých poriadky, ak majú medzinárodný charakter, sú dané predpismi FCI (napríklad International Field Trial for Retrievers).

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti

 • Jesenné skúšky retrieverov (JSR) oprávňujú psa na dohľadávanie a prinášanie všetkých druhov malej zveri.

 • Lesné skúšky retrieverov (LSR) oprávňujú psa na dohľadávanie srnčej zveri a na dohľadávanie a prinášanie malej, okrem vodnej prenatej zveri.

 • Farbiarske skúšky retrieverov (FSR) oprávňujú psa na dohľadávanie srnčej zveri. FSR neobsahujú disciplíly na dohľadávanie a prinášanie malej zveri.
 • Špeciálne skúšky z vodnej práce (VP) oprávňujú psa na dohľadávanie a prinášanie vodnej prenatej zveri.

 • Všestranné skúšky retrieverov (VSR) oprávňujú psa na dohľadávanie srnčej zveri a na dohľadávanie a prinášanie všetkých druhov malej zveri. VSR sa môžu zúčastniť psy, ktoré absolvovali JSR alebo LSR. Absolvovaním VSR má pes nárok na zápis do Knihy všestranných psov (U).
 • Skúšky retrieverov z prinášania malej zveri (SRPMZ) oprávňujú psa na dohľadávanie a prinášanie všetkých druhov malej zveri. Oproti JSR sú 2-dňové a náročnejšie.

Okrem vyššie uvedených skúšok, môžu retrievery absolvovať aj skúšky poľovnej upotrebiteľnosti pre malé plemená (JSMP, LSMP, FSMP a VSMP) a Farbiarske skúšky duričov (FD) oprávňujúce psa na dohľadávanie diviačej zveri, nie však na jej nadháňanie.

Slovenská poľovnícka komora vydala usmernenie týkajúce sa ochrany zveri v čase hniezdenia, kladenia a odchovu mláďat, podľa ktorého JSR, LSR a VSR sa môžu konať až po 30.júni a SRPMZ a VP po 31.júli.


Súťaž v prinášaní so studenou zverou, Cold Game Trial (CGT)

 • súťaž neobsahuje sliedenie za živou zverou, aby mohla byť organizovaná najmä mimo poľovnej sezóny a nepatrí medzi skúšky pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti. Súťažný poriadok CGT vypracoval Slovenský športový klub retrieverov.

Field Trial pre retrievery (FTR)

 • Field Trial nie je skúškou poľovnej upotrebiteľnosti. FTR je súťaž, ktorá môže mať národný (NFTR) alebo medzinárodný charakter (MFTR). Medzinárodný súťažný poriadok je daný predpisom FCI International Regulations for Field Trials for Retriever Breeds , platným od 1.9.2011, hodnotenie práce (preklad).

 • na FTR sa najčastejšie poľuje na bažanty (FT for pheasants). Tiež na kačice (FT for mallars), alebo na jarabice (partridges), či kuropty horské (chukars). Pravidlá sú rovnaké.

 • výbornou prípravou na FTR sú tzv. Working Testy z prinášania. WT sú súťaže bez použitia zveri, ktorá je nahradená atrapami - dummy. WT vznikli za účelom urdžiavania psov v pracovnej koncícii aj mimo poľovnej sezóny s možnosťou súťažného súperenia. WT, ani FTR nie sú prioritami nášho klubu. Našimi prioritami sú skúšky poľovnej upotrebiteľnosti.

Tituly CACT a CACIT

 • CACT (kandidát na národného šampióna práce - poľovný výkon) je možné udeľovať retrieverom na JSR, VP, VSR, SRPMZ a FT pre retrievery.

 • CACIT (kandidát na medzinárodného šampióna práce) je možné udeľovať na skúškach a súťažiach, ktoré obsahujú len disciplíny so živou (nie s pohodenou, t.j. chladnou) zverou.

Medzinárodný pracovný certifikát FCI

 • medzinárodný pracovný certifikát oprávňuje psa na zaradenie do triedy pracovnej na medzinárodných výstavách psov. Môže byť vystavený retrieverovi, ktorý absolvoval JSR, VSR, SRPMZ alebo FT minimálne v II. cene. Pracovné certifikáty vystavuje Odbor poľovníckej kynológie SPZ.

Pracovný certitikát pre národné, celoštátne, oblastné, klubové a špeciálne výstavy

 • tvz. malý pracovný certifikát, oprávňujúci na zaradenie psa do triedy pracovnej na NV, CV, OV, KV a ŠV, môže byť vystavený psovi, ktorý absolvoval niektorú zo skúšok, na ktorých je možné udeľovať CACT pre dané plemeno. U retrieverov JSR, VP, VSR, SRPMZ a FT pre retrievery.

Slovenský šampión krásy

 • národným šampiónom krásy sa môže stať retriever, ktorý okrem zisku predpísaných dvoch CAC titulov z výstav, získal pracovný certifikát (FCI alebo aspoň malý), prípadne bez certifikátu za 4 x CAC. Podrobné podmienky sú publikované na stránke SKJ.

 Slovenský šampión práce - poľovný výkon

 • národným šampiónom práce v poľovnom výkone sa môže stať retriever, ktorý získal 3 x CACT, z toho aspoň 1 na medzinárodných skúškach alebo súťažiach. Podrobné podmienky sú publikované na stránke SKJ.

Tituly C.I.B. a C.I.T.

 • C.I.B. (medzinárodný šampión krásy) je možné udeliť retrieverovi, ktorý okrem zisku predpísaných CACIB titulov z výstav, absolvoval skúšku alebo súťaž s udeľovaním titulu CACT so živou zverou.
 • C.I.T. (medzinárodný šampión práce) je možné udeliť  retrieverovi, ktorý získal 2 x CACIT.

Pravidlá pre medzinárodné šampionáty , FCI 2015